ใบสมัครออนไลน์ สาขาพลิกโฉมองค์กรสมัยใหม่...

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ดังนั้นหากเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่กรอกในใบสมัครออนไลน์ ไม่ตรงกับหลักฐานที่ยืนให้เจ้าหน้าที่ยืนยันเป็นผู้มีสิทธ์เข้ารับการฝึก ถือว่าท่านเป็นบุคคลละคนกัน ไม่สามารถใช้อ้างอิงกันได้ ดังนั้นควรตรวจสอบเลขบัตรให้ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชน