โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย

อำเภอ100000
2

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

อำเภอ000000
3

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

อำเภอ000000
4

โรงเรียนรร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย

ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่000000