โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ ครูแนะแนว บุคคลากรทางการศึกษาในโครงการ ...

รับ OTP ยืนยันการใช้งานในภายหลัง

ครูแนะแนว 20 คนล่าสุด ...

23 ก.ย. 64 15:39 - นางสาวเดือนนวล
04 มี.ค. 64 06:07 - นางสาวรัตติกาล
14 ก.พ. 64 14:17 - นางสาวกัญญารัตน์
11 ก.พ. 64 16:07 - นางณัฏฐนิช
29 ม.ค. 64 14:45 - นางสาวคชามาส
26 ม.ค. 64 09:11 - นางสาวอุมาภรณ์
26 ม.ค. 64 09:04 - นางสาวรัศมีแข
25 ม.ค. 64 14:54 - นางสาวปิยะพร
25 ม.ค. 64 14:53 - นางสาวกมลชนก
25 ม.ค. 64 14:51 - นางชลธิชา
25 ม.ค. 64 11:32 - นางสาวภาวิณี
25 ม.ค. 64 11:25 - นางกมลลักษณ์
25 ม.ค. 64 11:19 - นางสาวอัญชลีพร
25 ม.ค. 64 11:06 - นางสาวชมชนัช
25 ม.ค. 64 10:21 - นายสุภชัย
24 ม.ค. 64 15:50 - นางสาวพิมพกานต์
24 ม.ค. 64 15:20 - นางสาวจิราลักษณ์
23 ม.ค. 64 14:11 - นายกิตติพัชญ์
23 ม.ค. 64 11:12 - นางสาวอภิญญา
23 ม.ค. 64 09:05 - นางสาวอุไรวรรณ
    ผู้ตอบรับทั้งหมด 161 คน