โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด100000
2

โรงเรียนแม่คือวิทยา

แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด100000
3

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา

เทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด000000
4

โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

สันกำแพง อำเภอสันกำแพง100000
5

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
6

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน100000
7

โรงเรียนวัดห้วยทราย

แม่ทา อำเภอแม่ออน100000
8

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่100000
9

โรงเรียนวัดล้านตอง

ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง000000
10

โรงเรียนวัดร้องอ้อ

สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
11

โรงเรียนวัดดอนจั่น

ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่200000
12

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่200000
13

โรงเรียนพุทธิโศภน

พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
14

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
15

โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด000000
16

โรงเรียนบ้านแม่หวาน

ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด000000
17

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

แม่ปูคา อำเภอสันกำแพง000000
18

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด000000
19

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

ต้นเปา อำเภอสันกำแพง100000
20

โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด000000
21

โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด000000
22

โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด200000
23

โรงเรียนบ้านป่าป้อง

ป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด000000
24

โรงเรียนบ้านบวกค้าง

บวกค้าง อำเภอสันกำแพง000000
25

โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด100000
26

โรงเรียนบ้านดอนปิน

แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
27

โรงเรียนท่าศาลา

ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
28

โรงเรียนทาเหนือวิทยา

ทาเหนือ อำเภอแม่ออน000000
29

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่200000
30

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

หนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่200000
31

โรงเรียนชลประทานผาแตก

ลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด100000
32

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่000000