โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนไชยปราการ

หนองบัว อำเภอไชยปราการ000000
2

โรงเรียนแม่แตง

สันมหาพน อำเภอแม่แตง200000
3

โรงเรียนแม่แจ่ม

ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม100000
4

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ออนกลาง อำเภอแม่ออน100000
5

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

แม่หอพระ อำเภอแม่แตง000000
6

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ริมใต้ อำเภอแม่ริม100000
7

โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

แม่ตื่น อำเภออมก๋อย000000
8

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

เมืองแหง อำเภอเวียงแหง100000
9

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

น้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง200000
10

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

เชียงดาว อำเภอเชียงดาว100000
11

โรงเรียนฮอดพิทยาคม

หางดง อำเภอฮอด000000
12

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

เมืองนะ อำเภอเชียงดาว100000
13

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

อมก๋อย อำเภออมก๋อย000000
14

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

หางดง อำเภอหางดง100000
15

โรงเรียนหอพระ

ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
16

โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ยางเนิ้ง อำเภอสารภี100000
17

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

สันป่ายาง อำเภอแม่แตง100000
18

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ยุหว่า อำเภอสันป่าตอง111010
19

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

หนองหาร อำเภอสันทราย100000
20

โรงเรียนสันติสุข

สันติสุข อำเภอดอยหล่อ100000
21

โรงเรียนสันกำแพง

ทรายมูล อำเภอสันกำแพง200000
22

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง200000
23

โรงเรียนสองแคววิทยาคม

ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ100000
24

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่100000
25

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่100000
26

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

แม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
27

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

เขื่อนผาก อำเภอพร้าว100000
28

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

สันทราย อำเภอฝาง000000
29

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ดอนเปา อำเภอแม่วาง100000
30

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม100000
31

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า000000
32

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด100000
33

โรงเรียนจอมทอง

ข่วงเปา อำเภอจอมทอง100000
34

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่200000