โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

กิจกรรมในโครงการฯ...

ชื่อกิจกรรม
การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับจ
สถานที่จัด
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง
15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
การประชุมชี้แจงตามโครงการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารดาว์นโหลด

ผู้ตอบรับ 20 คนล่าสุด ...

16 ธ.ค. 63 13:45 - นางมณทิรา
15 ธ.ค. 63 11:45 - นายณัฐวัฒน์
15 ธ.ค. 63 11:42 - นางอรุณวรรณ
15 ธ.ค. 63 11:30 - นางณัฏฐนิช
15 ธ.ค. 63 11:26 - นางสาววัลยา
15 ธ.ค. 63 10:56 - นางปราณี
15 ธ.ค. 63 10:54 - นางวัชรี
15 ธ.ค. 63 10:50 - นางสาววิริยา
15 ธ.ค. 63 10:50 - นายปัฐวิกรณ์
15 ธ.ค. 63 09:11 - นายสุดสาคร
15 ธ.ค. 63 08:47 - นางพลอยปภัส
15 ธ.ค. 63 08:30 - นายสุรินทร์
15 ธ.ค. 63 08:03 - นางสาวจริยาภรณ์
15 ธ.ค. 63 06:29 - นายแนะนำ
14 ธ.ค. 63 22:58 - นายสายัณต์
14 ธ.ค. 63 22:17 - นางสาวสุภาพร
14 ธ.ค. 63 21:43 - นางสาววันวิสาข์
14 ธ.ค. 63 20:40 - นางสาวอัณณ์ชญาณ์
14 ธ.ค. 63 20:32 - นางสาวนันทพร
14 ธ.ค. 63 19:51 - นายณัฐพัชร์
    ผู้ตอบรับทั้งหมด 104 คน