โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สังกัดการศึกษาพิเศษ

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
2

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม000000
3

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว100000
4

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

หนองหาร อำเภอสันทราย000000
5

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม100000
6

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

แม่อาย อำเภอแม่อาย100000
7

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่000000