สาขา
เบอร์โทร.

หัวข้อฝึกอบรม
- วางแผนการทำธุรกิจออนไลน์ ด้วย Business Model Canvas
- โลกในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital disruption)
- การปรับตัวของธุรกิจระดับโลก (Adaptive Enterprise)
- ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century skill)
- แนวคิดการจัดการธุรกิจ (Business Management Concept)
- การสร้างธุรกิจใหม่และการวางแผนธุรกิจอย่างง่าย (Start up and business plan)
- ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัตถุปะรสงค์และผลลัพธ์ (Obfectives and key result : OKR)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 รับจำนวน 60 คนเท่านั้น

ฝึกอบรม ฟรี.....

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่

ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาศิณี อินทร์ศรี 082-162-2339

ผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

09 ธ.ค. 64 08:38 - นางสาววราลี
25 พ.ย. 64 16:05 - นางสาวสุภาศิณี
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 82 คน