สาขา
เบอร์โทร.

หัวข้อฝึกอบรม
- วางแผนการทำธุรกิจออนไลน์ ด้วย Business Model Canvas
- โลกในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital disruption)
- การปรับตัวของธุรกิจระดับโลก (Adaptive Enterprise)
- ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century skill)
- แนวคิดการจัดการธุรกิจ (Business Management Concept)
- การสร้างธุรกิจใหม่และการวางแผนธุรกิจอย่างง่าย (Start up and business plan)
- ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัตถุปะรสงค์และผลลัพธ์ (Obfectives and key result : OKR)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 รับจำนวน 60 คนเท่านั้น

ฝึกอบรม ฟรี.....

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่

ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาศิณี อินทร์ศรี 082-162-2339

จำนวนการรับสมัครเต็มแล้วผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

09 ธ.ค. 64 08:46 - นายพิพัฒน์เดช
09 ธ.ค. 64 08:38 - นางสาววราลี
06 ธ.ค. 64 13:19 - นางสาวเสาวรส
05 ธ.ค. 64 14:23 - นางสาวปิยะพร
04 ธ.ค. 64 08:26 - นางสาวอาภากร
04 ธ.ค. 64 08:07 - นายอาณัติ
03 ธ.ค. 64 12:10 - นางพชรมน
02 ธ.ค. 64 13:21 - นายสุทธิวิทย์
02 ธ.ค. 64 12:44 - นางวิภา
02 ธ.ค. 64 12:41 - นางปวีณกร
02 ธ.ค. 64 12:24 - นางสาวจริยาภรณ์
02 ธ.ค. 64 11:10 - นายภาสกร
02 ธ.ค. 64 08:11 - นายชูเกียรติ
01 ธ.ค. 64 18:06 - นายคุณชนะ
01 ธ.ค. 64 17:38 - นายรัมม์
01 ธ.ค. 64 17:29 - นายสุรวิทย์
25 พ.ย. 64 16:05 - นางสาวสุภาศิณี
25 พ.ย. 64 14:02 - นางสาว
25 พ.ย. 64 13:29 - นายธรม
25 พ.ย. 64 12:31 - นางสาวนันทนา
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 82 คน