สาขา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ
โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด 23 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทร. 053 222 099

หัวข้อฝึกอบรม
- วางแผนการทำธุรกิจออนไลน์ ด้วย Business Model Canvas
- โลกในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital disruption)
- การปรับตัวของธุรกิจระดับโลก (Adaptive Enterprise)
- ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century skill)
- แนวคิดการจัดการธุรกิจ (Business Management Concept)
- การสร้างธุรกิจใหม่และการวางแผนธุรกิจอย่างง่าย (Start up and business plan)
- ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัตถุปะรสงค์และผลลัพธ์ (Obfectives and key result : OKR)


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 รับจำนวน 60 คนเท่านั้น

ฝึกอบรม ฟรี.....

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่

ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาศิณี อินทร์ศรี 082-162-2339

จำนวนการรับสมัครเต็มแล้วผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

25 พ.ย. 64 16:05 - นางสาวสุภาศิณี
25 พ.ย. 64 14:02 - นางสาว
25 พ.ย. 64 13:29 - นายธรม
25 พ.ย. 64 12:31 - นางสาวนันทนา
25 พ.ย. 64 12:01 - นางทิฆัมพร
25 พ.ย. 64 11:10 - นางสาวอภิวันท์
25 พ.ย. 64 10:13 - นายธนกฤต
25 พ.ย. 64 09:46 - นางสาวกัณฐิกา
25 พ.ย. 64 08:21 - เบญจวรรณ
25 พ.ย. 64 00:19 - นางสาวศรีสุรางค์
24 พ.ย. 64 23:54 - นายวีรชัย
24 พ.ย. 64 23:47 - นางสาวกาญจนาพร
24 พ.ย. 64 23:39 - นางสาวเกษศิรินทร์
24 พ.ย. 64 23:14 - นายรัฐศาตร์
24 พ.ย. 64 19:03 - นายเอกชัย
24 พ.ย. 64 18:47 - นางสาวรัชนี
24 พ.ย. 64 18:19 - นางสาวกมลชนก
24 พ.ย. 64 17:54 - นายเกษร
24 พ.ย. 64 17:39 - นางสาววราทิตย์
24 พ.ย. 64 17:27 - นายวรนันท์
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 66 คน