เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม


โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด 23 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
053 222 099

โครงการ

   
สาขา ผู้สมัคร
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ
    หัวข้อฝึกอบรม
- วางแผนการทำธุรกิจออนไลน์ ด้วย Business Model Canvas
- โลกในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital disruption)
- การปรับตัวของธุรกิจระดับโลก (Adaptive Enterprise)
- ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century skill)
- แนวคิดการจัดการธุรกิจ (Business Management Concept)
- การสร้างธุรกิจใหม่และการวางแผนธุรกิจอย่างง่าย (Start up and business plan)
- ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัตถุปะรสงค์และผลลัพธ์ (Obfectives and key result : OKR)
ระยะเวลาฝึกอบรม 09 ธันวาคม 2564 - 09 ธันวาคม 2564
คลิกดู..รายละเอียด
66

QR-Code ...