สาขา การสร้างแบบตับเย็บชุดแซกเบื้องต้นการฝึกอบรม(เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปี 64

ฝ่ายพัฒนาฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร. 053 121002-3 ต่อ 126

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างแบบตัดเย็บชุดแซกเบื้องต้น 30 ชั่วโมง
ระยะเวลาฝึก: ฝึกวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 13 - 14, 20 - 21 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จำนวนการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
ระยะการฝึกอบรม 16-17, 23-24, 30 มกราคม 2564 (เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
จำนวนการรับสมัคร 20 คน
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,500 บาท/คน
ประกาศรายชื่อ 29 มกราคม 2564
เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

30 ม.ค. 2564 20:38 - นางสาวสนธิกาญจน์
25 ม.ค. 2564 22:02 - นางชนิภา
24 ม.ค. 2564 22:18 - นางสาวอารีย์
23 ม.ค. 2564 19:35 - นางสาวรัตนาภรณ์
31 ธ.ค. 2563 20:55 - นางสาววีรินทร์ภัทร
29 ธ.ค. 2563 05:30 - นางสาวอรพรรณ
21 ธ.ค. 2563 07:39 - นางสาวภัทรนิษฐ์
16 ธ.ค. 2563 08:25 - นางณัฐธยาน์
12 ธ.ค. 2563 13:44 - นางฐิติภัสร์
07 ธ.ค. 2563 21:53 - นางสาวนันท์นภัส
07 ธ.ค. 2563 17:21 - นางสาวแสงเดือน
07 ธ.ค. 2563 16:16 - นางสาวมัลลิกา
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คน