โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา

อำเภอ000000
2

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองแกนพัฒนา

อำเภอ000000
3

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

อำเภอ000000
4

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ

อำเภอ100000
5

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)

อำเภอ000000
6

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

อำเภอ100000
7

โรงเรียนรร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

อินทขิล อำเภอแม่แตง100000