โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

สบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง100000
2

โรงเรียนอินทนนท์วิทยา

ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม122020
3

โรงเรียนสามัคคีสันม่วง

บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
4

โรงเรียนบ้านใหม่สารภี

แม่สอย อำเภอจอมทอง000000
5

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง

กองแขก อำเภอแม่แจ่ม000000
6

โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ

แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม000000
7

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย

แม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
8

โรงเรียนบ้านแม่เอาะ

แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม000000
9

โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง

ปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม000000
10

โรงเรียนบ้านแม่ศึก

แม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม000000
11

โรงเรียนบ้านแม่นาจร

แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม000000
12

โรงเรียนบ้านแม่ซา

แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม000000
13

โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง

แจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
14

โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย

ดอยแก้ว อำเภอจอมทอง200000
15

โรงเรียนบ้านห้วยยา

แจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
16

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

บ้านแปะ อำเภอจอมทอง000000
17

โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ

สบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง000000
18

โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

แม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม000000
19

โรงเรียนบ้านปางหินฝน

ปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม000000
20

โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่

ข่วงเปา อำเภอจอมทอง000000
21

โรงเรียนบ้านทุ่งแก

บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม000000
22

โรงเรียนบ้านจันทร์

บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
23

โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

แม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม100000
24

โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
25

โรงเรียนบ้านขุนแปะ

บ้านแปะ อำเภอจอมทอง000000
26

โรงเรียนบ้านขุนกลาง

บ้านหลวง อำเภอจอมทอง300000
27

โรงเรียนบ้านกองแขก

กองแขก อำเภอแม่แจ่ม200000
28

โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง

ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม000000