โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนแม่โถวิทยาคม

บ่อสลี อำเภอฮอด1447070
2

โรงเรียนบ้านโปง

ดอยเต่า อำเภอดอยเต่า4340000
3

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

บ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า1190000
4

โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง

อมก๋อย อำเภออมก๋อย1140000
5

โรงเรียนบ้านแม่ลาย

บ่อหลวง อำเภอฮอด1270000
6

โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม

อมก๋อย อำเภออมก๋อย1280000
7

โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

โปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า290000
8

โรงเรียนบ้านแม่งูด

นาคอเรือ อำเภอฮอด1301010
9

โรงเรียนบ้านแควมะกอก

ฮอด อำเภอฮอด190000
10

โรงเรียนบ้านเตียนอาง

บ่อหลวง อำเภอฮอด1170000
11

โรงเรียนบ้านอูตูม

นาเกียน อำเภออมก๋อย139285330
12

โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก

ม่อนจอง อำเภออมก๋อย1200000
13

โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

ยางเปียง อำเภออมก๋อย1270000
14

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ม่อนจอง อำเภออมก๋อย1770000
15

โรงเรียนบ้านสบลาน

ยางเปียง อำเภออมก๋อย100000
16

โรงเรียนบ้านวังลุง

หางดง อำเภอฮอด184040
17

โรงเรียนบ้านยางเปียง

ยางเปียง อำเภออมก๋อย3340000
18

โรงเรียนบ้านยางเปา

อมก๋อย อำเภออมก๋อย1510000
19

โรงเรียนบ้านยางครก

ยางเปียง อำเภออมก๋อย2110000
20

โรงเรียนบ้านมูเซอ

ม่อนจอง อำเภออมก๋อย1240000
21

โรงเรียนบ้านพุย

บ่อหลวง อำเภอฮอด2210000
22

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

บ่อหลวง อำเภอฮอด1370000
23

โรงเรียนบ้านบงตัน

บงตัน อำเภอดอยเต่า1180000
24

โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา

บงตัน อำเภอดอยเต่า1241010
25

โรงเรียนบ้านนาเกียน

นาเกียน อำเภออมก๋อย1180000
26

โรงเรียนบ้านนาฟ่อน

บ่อหลวง อำเภอฮอด1120000
27

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

บ้านตาล อำเภอฮอด170000
28

โรงเรียนบ้านตุงลอย

อมก๋อย อำเภออมก๋อย1240000
29

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ

บ้านตาล อำเภอฮอด1230000
30

โรงเรียนบ้านซิแบร

แม่ตื่น อำเภออมก๋อย100000
31

โรงเรียนบ้านกองลอย

บ่อสลี อำเภอฮอด1211010
32

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

หางดง อำเภอฮอด5350000
33

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า

ดอยเต่า อำเภอดอยเต่า281010