โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนวัดโรงวัว

แม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง200000
2

โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ยางเนิ้ง อำเภอสารภี200000
3

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ดอนเปา อำเภอแม่วาง000000
4

โรงเรียนวัดสันดอนมูล

ท่ากว้าง อำเภอสารภี000000
5

โรงเรียนวัดศรีสว่าง

หารแก้ว อำเภอหางดง100000
6

โรงเรียนวัดศรีดอนชัย

สันทราย อำเภอสารภี000000
7

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง

ทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง100000
8

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

ท่าวังตาล อำเภอสารภี000000
9

โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว

ชมภู อำเภอสารภี000000
10

โรงเรียนวัดกู่คำ

ยุหว่า อำเภอสันป่าตอง100000
11

โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา

หนองตอง อำเภอหางดง000000
12

โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ000000
13

โรงเรียนบ้านเปียง

บ้านแม อำเภอสันป่าตอง000000
14

โรงเรียนบ้านห้วยตอง

แม่วิน อำเภอแม่วาง000000
15

โรงเรียนบ้านหัวริน

ทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง000000
16

โรงเรียนบ้านสามหลัง

สองแคว อำเภอดอยหล่อ000000
17

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

หนองควาย อำเภอหางดง000000
18

โรงเรียนบ้านร่องน้ำ

มะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง100000
19

โรงเรียนบ้านปากเหมือง

ขัวมุง อำเภอสารภี100000
20

โรงเรียนบ้านปง

บ้านปง อำเภอหางดง000000
21

โรงเรียนบ้านน้ำแพร่

น้ำแพร่ อำเภอหางดง000000
22

โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง100000
23

โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

ป่าบง อำเภอสารภี100000
24

โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

บ้านแม อำเภอสันป่าตอง000000
25

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ000000