โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

มะลิกา อำเภอแม่อาย000000
2

โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม

ท่าตอน อำเภอแม่อาย000000
3

โรงเรียนแกน้อยศึกษา

เมืองนะ อำเภอเชียงดาว000000
4

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ท่าตอน อำเภอแม่อาย000000
5

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

แม่งอน อำเภอฝาง000000
6

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

แม่งอน อำเภอฝาง000000
7

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙

ท่าตอน อำเภอแม่อาย000000
8

โรงเรียนสันติวนา

หนองบัว อำเภอไชยปราการ000000
9

โรงเรียนวัดป่าแดง

แม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ000000
10

โรงเรียนวัดนันทาราม

สันทราย อำเภอฝาง000000
11

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว000000
12

โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว000000
13

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

หนองบัว อำเภอไชยปราการ000000
14

โรงเรียนบ้านโป่งนก

แม่คะ อำเภอฝาง000000
15

โรงเรียนบ้านแม่นะ

แม่นะ อำเภอเชียงดาว000000
16

โรงเรียนบ้านแม่คะ

แม่คะ อำเภอฝาง000000
17

โรงเรียนบ้านแม่ข่า

แม่ข่า อำเภอฝาง000000
18

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

แม่คะ อำเภอฝาง000000
19

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

เวียง อำเภอฝาง000000
20

โรงเรียนบ้านเมืองนะ

เมืองนะ อำเภอเชียงดาว000000
21

โรงเรียนบ้านเมืองคอง

เมืองคอง อำเภอเชียงดาว000000
22

โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

เปียงหลวง อำเภอเวียงแหง000000
23

โรงเรียนบ้านเชียงดาว

เชียงดาว อำเภอเชียงดาว000000
24

โรงเรียนบ้านอ่าย

ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ000000
25

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

เวียง อำเภอฝาง000000
26

โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว000000
27

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

สันทราย อำเภอฝาง000000
28

โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู

แม่นาวาง อำเภอแม่อาย000000
29

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ000000
30

โรงเรียนบ้านหลวง (อ.ฝาง)

แม่งอน อำเภอฝาง000000
31

โรงเรียนบ้านหนองเขียว

เมืองนะ อำเภอเชียงดาว000000
32

โรงเรียนบ้านสุขฤทัย

ท่าตอน อำเภอแม่อาย000000
33

โรงเรียนบ้านสันป่าแดง

แม่สูน อำเภอฝาง000000
34

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

เวียง อำเภอฝาง000000
35

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

สันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย1210000
36

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น

ม่อนปิ่น อำเภอฝาง000000
37

โรงเรียนบ้านม่วงชุม

ม่อนปิ่น อำเภอฝาง000000
38

โรงเรียนบ้านป่าแดง

บ้านหลวง อำเภอแม่อาย000000
39

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว

แม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ000000
40

โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

บ้านหลวง อำเภอแม่อาย000000
41

โรงเรียนบ้านปางเฟือง

ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว000000
42

โรงเรียนบ้านปางสัก

แม่สูน อำเภอฝาง000000
43

โรงเรียนบ้านปางมะเยา

ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว000000
44

โรงเรียนบ้านปางป๋อ

แสนไห อำเภอเวียงแหง000000
45

โรงเรียนบ้านปางปอย

แม่คะ อำเภอฝาง000000
46

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ

มะลิกา อำเภอแม่อาย000000
47

โรงเรียนบ้านปงตำ

ปงตำ อำเภอไชยปราการ000000
48

โรงเรียนบ้านนาหวาย

เมืองนะ อำเภอเชียงดาว000000
49

โรงเรียนบ้านนามน

เมืองแหง อำเภอเวียงแหง000000
50

โรงเรียนบ้านท่ามะแกง

ท่าตอน อำเภอแม่อาย000000
51

โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก

แม่งอน อำเภอฝาง000000
52

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

ทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว000000
53

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

โป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง000000
54

โรงเรียนบ้านกองลม

เมืองแหง อำเภอเวียงแหง000000
55

โรงเรียนดอยสามหมื่น

เมืองคอง อำเภอเชียงดาว000000
56

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ000000
57

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

แม่สาว อำเภอแม่อาย000000
58

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

แม่สูน อำเภอฝาง000000
59

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

เมืองงาย อำเภอเชียงดาว000000
60

โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

เชียงดาว อำเภอเชียงดาว000000
61

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย

แม่นาวาง อำเภอแม่อาย000000