เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม

โครงการ หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2565

    การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด 30 ชั่วโมง
สาขา ผู้สมัคร
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด
    หัวข้อการฝึกอบรม
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด
2. หลักการทำงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด
3. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์
4. เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบไฮบริดและงานเซลล์แสงอาทิตย์
5. การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
6. การวิเคราะห์แก้ปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด
7. การวัดและประเมินผล
ระยะเวลาฝึกอบรม 14 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
คลิกดู..รายละเอียด
6

QR-Code ...